Datum: [•] april 2014

Zorgfunders zet crowdfunding in om een verbinding te leggen tussen netwerken waar zorginnovaties ontstaan of samenkomen en (netwerken van) individuele investeerders met kennis, ervaring met en een netwerk in de zorg. Zorgfunders faciliteert slechts een platform waarop partijen proposities kunnen plaatsen voor crowdfund initiatieven. Zorgfunders werkt daartoe samen met bestaande crowdfunding platforms zoals Crowd About Now en Oneplanetcrowd. Zorgfunders beheert geen gelden en verricht zelf geen financiële, dan wel vergunningplichtige activiteiten ten aanzien van de proposities alsmede de investeerders.

Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Hieronder leest u wat wij verstaan onder deze begrippen. De begrippen worden in alfabetische volgorde opgenomen.

Account Het door Registratie aangemaakte profiel van de Gebruiker van de Website en daarbij behorende Faciliteiten

AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten

Content Tekst, afbeeldingen, video's, links en enig ander digitaal materiaal, waaronder begrepen geluidsmateriaal, dat op de Website is geplaatst.

Crowdfund Platforms Crowd About Now, OnePlanetCrowd en andere crowdfund platforms die op basis van een overeenkomst met Zorgfunders de daadwerkelijke Crowdfunding verzorgen.

Crowdfunder Natuurlijke- en/of rechtspersoon die investeert in een propositie.

Crowdfunding Het proces waarbij met gebruikmaking van Crowfund Platforms financiële middelen door ondernemers worden aangetrokken van Crowdfunders om bepaalde Proposities te realiseren.

DNB De Nederlandsche Bank N.V.

Faciliteiten De faciliteiten die op de Website worden aangeboden welke pas beschikbaar zijn na Registratie. Hieronder valt onder meer het Propositie Platform.

Gebruiker De natuurlijke- en/of rechtspersoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen Crowdfunders en Ondernemers.

Gebruikersvoorwaarden Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van Zorgfunders zoals van tijd tot tijd aangepast.

Ondernemers De natuurlijke – en/of rechtspersonen die een Propositie plaatst op het Platform.

Platform Het gedeelte van de Website waarop de Proposities geplaatst worden

Propositie De investeringsprojecten die door Ondernemers worden voorbereid en gepresenteerd op de Website en die open staan voor investeringen door Crowdfunders.

Website De internetwebsite van Zorgfunders: www.zorgfunders.nl

Zorgfunders Het on-line platform

1. Algemene bepalingen

1.1 Zorgfunders verleent geen advies en bemiddelt niet tussen Gebruikers en Ondernemers en/of Gebruikers en Crowdfund Platforms. Zorgfunders beperkt zich slechts tot het faciliteren van een platform waarop Ondernemers hun Propositie kunnen etaleren en Investeerders informatie kunnen vinden ten aanzien van Proposities.

1.2 Gebruikers van de Website die overwegen om Investeerder te worden dienen zich altijd goed te informeren, eventueel met behulp van een externe adviseur, over de gevolgen van deelname aan een Propositie.

1.3 Zorgfunders garandeert op geen enkele manier dat deelname aan een Propositie succesvol zal zijn en staat niet in en is niet verantwoordelijk voor de informatie aangaande de Proposities, zoals vermeld staat op de Website.

1.4 Zorgfunders waarborgt op geen enkele manier de investering van een Investeerder en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor betalingen of daarmee verband houdende activiteiten tussen Investeerders en Ondernemers en/of Crowdfunding Platforms.

1.5 Zorgfunders behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden Gebruikers toegang te weigeren tot de Website en de daarop ontsloten Faciliteiten.

1.6 Zorgfunders gaat geen overeenkomst aan met Investeerders, Ondernemers en/of Crowdfund Platforms. Het eventueel sluiten van een overeenkomst waarbij een Deelnemer investeert in een Propositie vindt plaats buiten de macht en het gezichtsveld van Zorgfunders.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek en/of gebruik van de Website. Door het bezoeken en/of het gebruikmaken van de Website aanvaardt eenieder die deze Website bezoekt de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden.

2.2 Het niet aanvaarden van de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden maakt dat een Gebruiker het niet is toegestaan de Website te bezoeken of te gebruiken.

2.3 De Gebruikersvoorwaarden worden ter beschikking gesteld via een directe link op de thuispagina van de Website. Bovendien wordt aan iedere Gebruiker op het eerste verzoek een kopie van de Gebruikersvoorwaarden kosteloos toegezonden.

3. Privacy

3.1 Zorgfunders hanteert een privacybeleid. Dit privacybeleid kan worden gevonden op de Website.

4. Intellectueel eigendom

4.1 De Website is auteursrechtelijk beschermd. Zorgfunders is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die met betrekking tot de Proposities zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgfunders.

4.2 Zorgfunders is niet verantwoordelijk voor de content die wordt geplaatst door Gebruikers van de Website. Het door Gebruikers plaatsen van Content op de Website waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden is niet toegestaan. Zorgfunders heeft geen invloed op de inhoud van de Content die door Gebruikers wordt geplaatst en aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

4.3 Gebruikers vrijwaren Zorgfunders voor elke aansprakelijkheid en schade welke het gevolg is van door hen verrichte handelingen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Hoewel door Zorgfunders de uiterste zorg is besteed aan de Website en de daarop aangeboden Faciliteiten, kan de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet worden gegarandeerd. Zorgfunders, haar medewerkers en eventueel door Zorgfunders ingeschakelde derden zijn voor eventuele fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk.

5.2 Zorgfunders is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de Website.

5.3 Zorgfunders aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Content die door Gebruiker is geplaatst op de Website.

5.4 Zorgfunders is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website.

5.5 De totale aansprakelijkheid van Zorgfunders wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersvoorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat Zorgfunders krijgt uitgekeerd van haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Aansprakelijkheid van Zorgfunders voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data, uit welken hoofde dan ook, is volledig uitgesloten.

5.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zorgfunders meldt. Deze melding dient gepaard te gaan met een omschrijving van de vermeende schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Zorgfunders vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:

a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens Zorgfunders aan Gebruiker verstrekte Voorschriften;

b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens;

c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of

d. anderszins veroorzaakt is door niet aan Zorgfunders toe te rekenen oorzaken.

5.7 Zorgfunders is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van Crowdfund Platforms die aan haar gerelateerd zijn. Ieder Crowdfund Platform vrijwaart Zorgfunders in alle gevallen van aansprakelijkheid van Deelnemers, welke het gevolg kan zijn van het gebruik van de Website en daarop aangeboden Faciliteiten

6. Rechts- en forumkeuze

6.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden en alle daaruit voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.

7. Slotbepalingen

7.1 Zorgfunders behoudt zich het recht voor om de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

7.2 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige / vernietigde bepaling zal vervangen worden door een bepaling die zo dicht als mogelijk de strekking en het doel van de nietige / vernietigde bepaling nadert.

7.3 Eventuele klachten of opmerkingen kunt u richten aan Zorgfunders via info@zorgfunders.nl.