Zorgfunders biedt via haar crowdfunding partners drie vormen van bedrijfsfinanciering aan.

Obligatieleningen

Bij een lening stelt u een bedrag beschikbaar tegen een gunstige rente, vaak hoger dan op een spaarrekening. Tenzij anders aangegeven, worden de lening en rente in één keer terugbetaald aan het einde van de aangegeven looptijd van de lening. Het is mogelijk dat een deel van de rente wordt uitbetaald in natura, bijvoorbeeld in te leveren producten of diensten. Uiteraard wordt dit van te voren duidelijk afgesproken.

Tussen verstrekken van de lening en de uiteindelijke aflossing zit meestal één tot vijf jaar. In deze periode kan het gebeuren dat een onderneming minder resultaat boekt dan geprognotiseerd. Het kan zelfs zijn dat het bedrijf failliet gaat in de tussentijd. In tegenstelling tot spaargelden bij banken, vallen de door crowdfunders verstrekte leningen niet onder het depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel. Daarom is de geboden rente dan ook hoger dan spaarrentes bij de bank. Het verstrekken van leningen is risicovol. Het is dus raadzaam om uw risico’s te spreiden over verschillende projecten en slechts een beperkt deel van het vrij belegbare vermogen te gebruiken voor crowdfunding-leningen en daarbij uit te gaan van eigen beoordeling en/of advies van uw adviseurs.

Aandelencertificaten

U wordt deels eigenaar van het gefinancierde bedrijf en delen mee in de mogelijke waardecreatie van het bedrijf. Bij het moment van investeren wordt de waarde van de onderneming op dat moment vastgesteld. U krijgt een belang in het bedrijf naar rato van het geïnvesteerde bedrag. Alle crowdfunders worden gebundeld in een tussenliggende entiteit waarmee ze toetreden als één aandeelhouder.

Afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt is er sprake van een hoog risico. Mocht het bedrijf onverhoopt haar verplichtingen niet na kunnen komen is Tegenover het hoge risico staat ook een hoger verwacht rendement. Mocht de onderneming namelijk conform of zelfs boven verwachting presteren neemt de waarde van de aandelen toe, waarbij er geen sprake is van een maximaal rendementspercentage.

Gezien het hogere risicoprofiel is het raadzaam uw risico’s te spreiden over verschillende projecten en slechts een beperkt deel van het vrij belegbare vermogen te gebruiken voor aandelen en daarbij uit te gaan van eigen beoordeling en/of advies van uw adviseurs. 

Achtergestelde converteerbare (obligatie)leningen

Bij recent gestarte bedrijven is het bepalen van de waarde erg moeilijk. In dergelijke situaties kan de achtergestelde converteerbare lening een oplossing bieden. De achtergestelde converteerbare lening is een lening met daarbij het recht om onder bepaalde voorwaarden de lening om te zetten naar certificaten van aandelen. De crowdfunder krijgt tijdens de looptijd van de lening eenmaal de mogelijkheid om het uitstaande bedrag plus uitstaande rente te converteren naar aandelen. Deze mogelijkheid dient zich aan als een substantiële nieuwe investeerder aangetrokken wordt door de ondernemer tegen een bepaalde waardering. De crowdfunders kunnen hun lening plus rente dan converteren naar aandelen tegen dezelfde voorwaarden als deze nieuwe investeerder, maar met een korting van bijvoorbeeld 30% op de aandelenprijs. Crowdfunders krijgen deze korting omdat zij immers al eerder hun geld aan de ondernemer toevertrouwden dan deze nieuwe investeerder. Dient zich geen nieuwe investeerder aan binnen de vooraf bepaalde tijd, dan wordt een onafhankelijke register-accountant aangewezen om de marktwaarde van de onderneming te bepalen. Ook dan krijgt de crowdfunder een korting van bijvoorbeeld 30% op de vastgestelde waarde van de aandelen. De investeerder kan er uiteindelijk ook voor kiezen om niet te converteren en de lening te laten aflossen aan het einde van de looptijd.

Deze vorm is geschikt voor een opstartend bedrijf dat vaak nog in de pre-commerciële fase verkeert, hetgeen betekent dat er geen omzet gegenereerd wordt uit verkopen van haar producten. Zo’n onderneming is gedurende deze fase nog afhankelijk van investeringen, subsidies en andere bijdragen om tot inkomen uit verkopen te komen. Daardoor is er een significant risico dat investeerders hun investering niet terug zullen krijgen, bijvoorbeeld doordat het bedrijf vertraging of fundamentele tegenslagen ondervindt bij de ontwikkeling van haar producten en markten, of doordat het bedrijf niet in staat zal blijken om voldoende vervolg-investeringen te realiseren om de volgende fase te bereiken. Veel innovatieve startende bedrijven redden het uiteindelijk niet en moeten worden opgeheven.Binnen de bedrijfsfinanciering stelt u geld beschikbaar aan de organisatie zodat zij haar plannen kan realiseren. In ruil hiervoor verwacht u een beloning die in verhouding staat met het risico dat u loopt. Mochten de resultaten van de plannen tegenvallen kunt u namelijk een gedeelte of zelfs uw gehele inleg verliezen.

Het risico van een investering in de achtergestelde converteerbare lening is dus hoog. Daarentegen biedt het bij succesvolle uitoefening een hoog rendement. Gezien het hoge risicoprofiel is het raadzaam uw risico’s te spreiden over verschillende projecten en slechts een beperkt deel van het vrij belegbare vermogen te gebruiken voor achtergestelde converteerbare leningen en daarbij uit te gaan van eigen beoordeling en/of advies van uw adviseurs.

Terug